Zakładając działalność gospodarczą musimy zdecydować się na rodzaj opodatkowania. Jaki będzie korzystny dla naszej firmy? Który podatek ma więcej zalet? Należy to dokąłdnie rozważyć, zanim podejmiemy decyzję, gdyż zmiana formy opodatkowania w ciągu roku jest praktycznie niemożliwa. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku braku złożenia oświadczenia o rodzaju podatku, należy założyć księgę przychodów i rozchodów i rozliczać się z fiskusem na ogólnie przyjętych zasadach. Ustalonych w ustawie o podatku dochodowym. Można zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu, poczynając od następnego roku podatkowego. Zaletą ryczałtu jest, że płaci się podatek od obrotów, co umożliwia niekiedy osiągnięcie korzyści fiskalnych w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rozpoczynających działalność, jeżeli nie pociąga ona za sobą zbyt dużych nakładów inwestycyjnych. Prowadzący działalność jest w stanie dokładnie określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach, wiedząc, na jakie przychody mogą liczyć. Księgowość jest mniej skomplikowana. Natomiast istotną wadą jest to, nie ma możliwości zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów; przyjęty ryczałt jest czasami za wysoki w stosunku do uzyskiwanych narzutów, a jego zmiana w ciągu roku jest niemożliwa.